اموزش پزشکان

1- تمامی نوبت های آن مرکز می بایست از طریق سامانه صورت پذیرد و پذیرش نوبت ، باید از طریق حکیم انجام شود.
2- مرکز درمانی متعهد است نوبت‌هایی که توسط سامانه ثبت گردیده، در زمان‌های ثبت‌شده مورد ویزیت قطعی قرار دهد و در صورت هرگونه پذیرش خارج از مفاد قرارداد، مسئولیت اخلال بر عهده‌ی مدیریت آن مرکز می‌باشد.
3- در صورت مراجعه حضوری افراد جهت دریافت نوبت، مرکز می بایست جهت عدم تداخل در نوبت دهی، فقط از طریق پنل اختصاصی و از بخش نوبت های دستی اقدام شود.