سفارشات خارجی

مشخصات فردی فرستنده
آدرس دقیق
مشخصات فردی گیرنده
آدرس دقیق

مشخصات کالا

بر اساس کیلوگرم محاسبه می شود
YYYY slash MM slash DD
تاریخ تحویل به شرکت حکیم
زمان تحویل
:
زمان تحویل به شرکت حکیم
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 20 MB, حداکثر فایل ها : 3.
    فهرست