سفارشات خارجی

مشخصات فردی فرستنده
آدرس فرستنده
مشخصات فردی گیرنده
آدرس گیرنده

مشخصات کالا

بر اساس کیلوگرم محاسبه می شود
YYYY slash MM slash DD
تاریخ تحویل به شرکت حکیم
زمان تحویل
:
زمان تحویل به شرکت حکیم
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 20 MB, حداکثر فایل ها : 3.